Deel deze pagina

“Voor alle drie de thema’s halen we binnen de gehele organisatie op hoe ver we staan, we doen een soort nulmeting. Zo kunnen we goed zien welke progressie we maken, waar nog uitdagingen liggen en waar we over, bijvoorbeeld een jaar, staan, kijkend naar de belofte aan onze studenten en medewerkers.”

Bouwen aan een inclusieve toekomst met vernieuwend lesprogramma

Uniek aan Gelijk=Gelijk is de belangrijke rol van peer educators; studenten die verschillende religieuze, culturele en seksuele achtergronden hebben, maar ook bijvoorbeeld studenten met een (functie)beperking. Deze peer educators werden getraind om in drie gastlessen hun persoonlijke verhaal te delen over de impact van vooroordelen, opvattingen en situaties die voor jongeren een taboe zijn. Zij zijn rolmodellen die laten zien hoe je ondanks verschillende achtergronden en opvattingen toch respect kunt hebben voor de overtuiging van anderen. Ook de deelnemende docenten volgden een training.

In samenwerking met adviesbureau Diversion en met behulp van een subsidie van de gemeente, zijn MBO College Centrum, MBO College Noord en MBO College Westpoort gestart met het Gelijk=Gelijk project. Het doel is samen toe te werken naar een gelijkwaardige, diverse en inclusieve toekomst. Hiervoor is het prijswinnende lesprogramma van Diversion Gelijk=Gelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs doorontwikkeld voor onze colleges.

Actieteam Inclusie & Diversiteit

“Het is een initiatief vanuit de MBO Raad. Hiermee wil de MBO Raad gelijke kansen in het mbo stimuleren. Daar hebben wij als school natuurlijk veel invloed op. Er zijn op ons college al verschillende acties rondom inclusie en diversiteit geweest. Denk aan initiatieven op het gebied van stagemarkt-discriminatie, de Regenboogweek en workshops inclusive teaching voor de teams. Vanuit een actieteam is dat nog niet eerder gedaan. Met dit team zijn we momenteel bezig met het ophalen van verhalen bij medewerkers en studenten. Want we zijn een diverse organisatie, maar zijn we ook voldoende inclusief? En wat is nou ons verhaal als het gaat om inclusiviteit en diversiteit op de school? Met behulp van een focusgroep wordt het gesprek hierover op gang gebracht. We hebben al veel mooie gesprekken gehad. De verhalen wisselen vaak, maar sommige onderwerpen komen toch steeds weer terug. Zo is er veel vraag naar meer verbinding; het bij elkaar brengen van de belevingswerelden van studenten en medewerkers zal veel winst geven op veel gebieden. Het actieteam bestaat nu uit zeven leden. Daaromheen hopen wij een groep ambassadeurs vanuit het college te creëren die af en toe met ons meedenken. Want het is niet zo dat alleen de actiegroep iets moet doen voordat er wat kan veranderen. We moeten met elkaar die beweging maken.”

Op MBO College Almere is een actieteam inclusie en diversiteit gestart, om de belevingswereld van studenten en medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Claudia Anches, projectleider van dit actieteam, vertelt hoe ze dit precies aanpakken op MBO College Almere.

Projecten uitgelicht:

Vrouwennetwerk ROC van Amsterdam - Flevoland

Binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland is een vrouwennetwerk opgezet. Het vrouwennetwerk startte naar aanleiding van een aflevering van ons interne platform Fast Forward over kansengelijkheid van mannen en vrouwen. De bedoeling van het netwerk is om kennis en ervaring over specifieke thema's waar vrouwen tegen aan lopen te delen, deze thema's te agenderen en New Female Leadership in onze organisatie voor medewerkers en studenten te promoten. Door de bijeenkomsten leren onze collega’s daarnaast ook nog eens veel leuke - vrouwelijke - collega's kennen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze collega Jotte Kuilder, via j.kuilder@rocva.nl.

Een van de dragende strategische thema’s uit onze nieuwe meerjarenstrategie is Inclusie. André Cairo heeft als lid en voorzitter van het Strategisch Transitie Team (STT) de opdracht om dit onderwerp verder op de kaart te zetten binnen onze organisatie. Het vertrekpunt is de belofte die we aan onze studenten doen. Hij vertelt meer over de plannen.

Meer informatie

Meer weten over onze meerjarenstrategie? Of wil jij een bijdrage leveren aan het thema Diversiteit & Inclusie of deelnemen aan een kennisnetwerk? Neem dan contact op met André Cairo via a.cairo@rocva.nl.

Op de dansvloer

Waar André in 2026, aan het einde van onze meerjarenstrategie, hoopt te staan? André:

speelt is bijvoorbeeld stagediscriminatie. Als ik zie dat een deel van onze studenten niet wordt aangenomen op een stageplek en vervolgens hierdoor niet of vertraagd moet afstuderen; dat gaat me echt aan het hart en is onacceptabel. Vanuit mijn nieuwe rol kan ik samen met de colleges een bijdrage leveren om aan deze misstanden iets te doen.”

André wil helpen bij het creëren van bewustzijn, de verbinding zoeken, inspiratiesessies houden en van en met elkaar leren, maar ook het ongemakkelijke gesprek voeren indien nodig.

André Cairo is geen onbekende binnen onze organisatie. Voorheen (tot de zomer 2015) werkte hij als directeur Bedrijfsvoering bij zowel MBO College Noord en MBO College Westpoort en tot de zomer van 2022 bij MBO College West. Sinds dit schooljaar houdt hij zich vanuit het STT fulltime bezig met het thema Diversiteit & Inclusie. “Ik vind het erg belangrijk dat zowel studenten als medewerkers dezelfde kansen krijgen, volwaardig meedenken en meedoen en dat we toewerken naar een inclusieve cultuur”, aldus André. “Een actueel onderwerp wat op dit moment landelijk

Kennisnetwerken

meerjarenstrategie zijn op directieniveau themaregisseurs aangesteld die helpen om het thema verder vorm te geven en te faciliteren waar nodig. Daarnaast speelt het DIT-team (Diversiteit & Inclusie Team) een belangrijke rol bij de vorming van het kennisnetwerk en bij de implementatie van dit dragende thema. Zij brengen de beweging op gang binnen onze organisatie, verzorgen trainingen aan studenten en medewerkers en hebben contact met de Gemeente Amsterdam en relevante externe bureaus. Verder halen ze uit de organisatie op wat er speelt, waar behoefte aan is en verbinden de colleges en contactpersonen daarvan aan elkaar om zo het leren van en met elkaar te stimuleren. Ook zijn ze betrokken bij een aantal landelijke initiatieven.”

Momenteel gebeurt er al veel op onze colleges, vertelt André. “Tot nu toe ben ik bezig geweest met het ophalen van deze verhalen en of ik daaruit een rode draad kan destilleren. Dit wordt het vertrekpunt om samen met de colleges de genoemde programmalijnen verder te brengen binnen onze organisatie.” Door middel van kennisnetwerken wil André collega’s met elkaar in contact brengen om hierover te sparren, kennis te delen en elkaar te inspireren.

“Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we echt sámen moeten doen”, aldus André. “Ook de directies en managers van de mbo-colleges leveren hier een bijdrage aan. Per thema uit de

Drie programmalijnen

ruimte krijgen om mee te denken en mee te beslissen.”Ook het nadenken over de keuze van de wervingsbureaus waarmee we in zee gaan en hoe de sollicitatiecommissies zijn samengesteld is onderdeel van dit tweede thema. “Het streven is om als organisatie, op termijn, binnen alle lagen van onze organisatie een goede afspiegeling te zijn van de Metropoolregio Amsterdam.”

Het derde thema gaat over de cultuur van onze organisatie. Oftewel: hoe gaan we met elkaar om en hoe inclusief communiceren we? “Een succesvolle aanpak en inbedding van diversiteit en inclusie staat of valt met aandacht voor leiderschap en management”, vertelt André. “Een inclusieve leiderschapsstijl en cultuur waarin verschillen omarmd worden zijn essentieel voor de binding en betrokkenheid van medewerkers met de organisatie. Leiderschap is de weg naar inclusie. Vanuit deze lijn denken we bijvoorbeeld ook na over de inrichting van een inclusiekalender. Welke dagen vieren en/of gedenken we samen met onze studenten en medewerkers? Vanuit welke (kern)waarden leveren we een bijdrage aan onze belofte?”

Om Diversiteit & Inclusie verder op de kaart te zetten binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland zijn er binnen dit kennisnetwerk drie thema’s gedefinieerd, vertelt André.

Allereerst het thema onderwijs. “Vanuit dit thema kijken we naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat al onze studenten gelijke kansen krijgen en welke begeleidingsstructuur daarbij past. Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat ons lesmateriaal inclusief is of dat onze gebouwen toegankelijk zijn voor alle studenten? Ook voor studenten, medewerkers en bezoekers met een beperking. Daarnaast willen we binnen het thema onderwijs stageveiligheid creëren zodat elke student zonder beperkingen zijn/haar stage succesvol kan afronden.”

Het tweede thema zit meer op het snijvlak met HR. “We willen graag investeren in (persoonlijk) leiderschap en de mogelijkheid tot professionalisering voor alle medewerkers”, licht André toe. “Hierdoor worden collega’s in staat gesteld om het goede gesprek over dit onderwerp met elkaar te voeren, maar ook met onze studenten. We willen dat onze studenten volwaardig kunnen participeren en de

“Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje. Inclusie is uitgenodigd worden op de dansvloer. In 2026 hoop ik dat we met z’n allen op die dansvloer staan en dat ik mezelf overbodig heb gemaakt.”

Interview met André Cairo

‘Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we sámen moeten doen’

De arbeidsmarkt vraagt in een onzekere toekomst om meer diversiteit, weerbare en wendbare medewerkers die vanuit verschillende perspectieven en achtergronden samenwerken in het besef dat je alleen met elkaar een samenleving kunt vormen. Dat vraagt om actieve en kritische burgers die internationaal en intercultureel wendbaar kunnen inspelen op snelle veranderingen. Daarom is onze ambitie een ROC van Amsterdam - Flevoland, waar iedereen meetelt en iedereen meedoet en waar inclusief denken en handelen in het onderwijs en in de organisatie vanzelfsprekend is. Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met André Caïro van het strategisch transitieteam, a.cairo@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen. Voor inclusie is dit Henk Renkema (directeur HRM).

Inclusie

Offline: This content can only be displayed when online.

Op de dansvloer

Waar André in 2026, aan het einde van onze meerjarenstrategie, hoopt te staan? André:

Terug naar boven

Bouwen aan een inclusieve toekomst met vernieuwend lesprogramma

Uniek aan Gelijk=Gelijk is de belangrijke rol van peer educators; studenten die verschillende religieuze, culturele en seksuele achtergronden hebben, maar ook bijvoorbeeld studenten met een (functie)beperking. Deze peer educators werden getraind om in drie gastlessen hun persoonlijke verhaal te delen over de impact van vooroordelen, opvattingen en situaties die voor jongeren een taboe zijn. Zij zijn rolmodellen die laten zien hoe je ondanks verschillende achtergronden en opvattingen toch respect kunt hebben voor de overtuiging van anderen. Ook de deelnemende docenten volgden een training.

In samenwerking met adviesbureau Diversion en met behulp van een subsidie van de gemeente, zijn MBO College Centrum, MBO College Noord en MBO College Westpoort gestart met het Gelijk=Gelijk project. Het doel is samen toe te werken naar een gelijkwaardige, diverse en inclusieve toekomst. Hiervoor is het prijswinnende lesprogramma van Diversion Gelijk=Gelijk voor het basis- en voortgezet onderwijs doorontwikkeld voor onze colleges.

Actieteam Inclusie & Diversiteit

“Het is een initiatief vanuit de MBO Raad. Hiermee wil de MBO Raad gelijke kansen in het mbo stimuleren. Daar hebben wij als school natuurlijk veel invloed op. Er zijn op ons college al verschillende acties rondom inclusie en diversiteit geweest. Denk aan initiatieven op het gebied van stagemarkt-discriminatie, de Regenboogweek en workshops inclusive teaching voor de teams. Vanuit een actieteam is dat nog niet eerder gedaan. Met dit team zijn we momenteel bezig met het ophalen van verhalen bij medewerkers en studenten. Want we zijn een diverse organisatie, maar zijn we ook voldoende inclusief? En wat is nou ons verhaal als het gaat om inclusiviteit en diversiteit op de school? Met behulp van een focusgroep wordt het gesprek hierover op gang gebracht. We hebben al veel mooie gesprekken gehad. De verhalen wisselen vaak, maar sommige onderwerpen komen toch steeds weer terug. Zo is er veel vraag naar meer verbinding; het bij elkaar brengen van de belevingswerelden van studenten en medewerkers zal veel winst geven op veel gebieden. Het actieteam bestaat nu uit zeven leden. Daaromheen hopen wij een groep ambassadeurs vanuit het college te creëren die af en toe met ons meedenken. Want het is niet zo dat alleen de actiegroep iets moet doen voordat er wat kan veranderen. We moeten met elkaar die beweging maken.”

Op MBO College Almere is een actieteam inclusie en diversiteit gestart, om de belevingswereld van studenten en medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Claudia Anches, projectleider van dit actieteam, vertelt hoe ze dit precies aanpakken op MBO College Almere.

Projecten uitgelicht:

Binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland is een vrouwennetwerk opgezet. Het vrouwennetwerk startte naar aanleiding van een aflevering van ons interne platform Fast Forward over kansengelijkheid van mannen en vrouwen. De bedoeling van het netwerk is om kennis en ervaring over specifieke thema's waar vrouwen tegen aan lopen te delen, deze thema's te agenderen en New Female Leadership in onze organisatie voor medewerkers en studenten te promoten. Door de bijeenkomsten leren onze collega’s daarnaast ook nog eens veel leuke - vrouwelijke - collega's kennen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze collega Jotte Kuilder, via j.kuilder@rocva.nl.

Vrouwennetwerk ROC van Amsterdam - Flevoland

Kennisnetwerken

Momenteel gebeurt er al veel op onze colleges, vertelt André. “Tot nu toe ben ik bezig geweest met het ophalen van deze verhalen en of ik daaruit een rode draad kan destilleren. Dit wordt het vertrekpunt om samen met de colleges de genoemde programmalijnen verder te brengen binnen onze organisatie.” Door middel van kennisnetwerken wil André collega’s met elkaar in contact brengen om hierover te sparren, kennis te delen en elkaar te inspireren.

“Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we echt sámen moeten doen”, aldus André. “Ook de directies en managers van de mbo-colleges leveren hier een bijdrage aan. Per thema uit de meerjarenstrategie zijn op directieniveau themaregisseurs aangesteld die helpen om het thema verder vorm te geven en te faciliteren waar nodig. Daarnaast speelt het DIT-team (Diversiteit & Inclusie Team) een belangrijke rol bij de vorming van het kennisnetwerk en bij de implementatie van dit dragende thema. Zij brengen de beweging op gang binnen onze organisatie, verzorgen trainingen aan studenten en medewerkers en hebben contact met de Gemeente Amsterdam en relevante externe bureaus. Verder halen ze uit de organisatie op wat er speelt, waar behoefte aan is en verbinden de colleges en contactpersonen daarvan aan elkaar om zo het leren van en met elkaar te stimuleren. Ook zijn ze betrokken bij een aantal landelijke initiatieven.”

Meer informatie

Meer weten over onze meerjarenstrategie? Of wil jij een bijdrage leveren aan het thema Diversiteit & Inclusie of deelnemen aan een kennisnetwerk? Neem dan contact op met André Cairo via a.cairo@rocva.nl.

Drie programmalijnen

Om Diversiteit & Inclusie verder op de kaart te zetten binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland zijn er binnen dit kennisnetwerk drie thema’s gedefinieerd, vertelt André.

Allereerst het thema onderwijs. “Vanuit dit thema kijken we naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat al onze studenten gelijke kansen krijgen en welke begeleidingsstructuur daarbij past. Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat ons lesmateriaal inclusief is of dat onze gebouwen toegankelijk zijn voor alle studenten? Ook voor studenten, medewerkers en bezoekers met een beperking. Daarnaast willen we binnen het thema onderwijs stageveiligheid creëren zodat elke student zonder beperkingen zijn/haar stage succesvol kan afronden.”

Het tweede thema zit meer op het snijvlak met HR. “We willen graag investeren in (persoonlijk) leiderschap en de mogelijkheid tot professionalisering voor alle medewerkers”, licht André toe. “Hierdoor worden collega’s in staat gesteld om het goede gesprek over dit onderwerp met elkaar te voeren, maar ook met onze studenten. We willen dat onze studenten volwaardig kunnen participeren en de ruimte krijgen om mee te denken en mee te beslissen.”

Ook het nadenken over de keuze van de wervingsbureaus waarmee we in zee gaan en hoe de sollicitatiecommissies zijn samengesteld is onderdeel van dit tweede thema. “Het streven is om als organisatie, op termijn, binnen alle lagen van onze organisatie een goede afspiegeling te zijn van de Metropoolregio Amsterdam.”

Het derde thema gaat over de cultuur van onze organisatie. Oftewel: hoe gaan we met elkaar om en hoe inclusief communiceren we? “Een succesvolle aanpak en inbedding van diversiteit en inclusie staat of valt met aandacht voor leiderschap en management”, vertelt André. “Een inclusieve leiderschapsstijl en cultuur waarin verschillen omarmd worden zijn essentieel voor de binding en betrokkenheid van medewerkers met de organisatie. Leiderschap is de weg naar inclusie. Vanuit deze lijn denken we bijvoorbeeld ook na over de inrichting van een inclusiekalender. Welke dagen vieren en/of gedenken we samen met onze studenten en medewerkers? Vanuit welke (kern)waarden leveren we een bijdrage aan onze belofte?”

Interview met André Cairo

Een van de dragende strategische thema’s uit onze nieuwe meerjarenstrategie is Inclusie. André Cairo heeft als lid en voorzitter van het Strategisch Transitie Team (STT) de opdracht om dit onderwerp verder op de kaart te zetten binnen onze organisatie. Het vertrekpunt is de belofte die we aan onze studenten doen. Hij vertelt meer over de plannen.

André Cairo is geen onbekende binnen onze organisatie. Voorheen (tot de zomer 2015) werkte hij als directeur Bedrijfsvoering bij zowel MBO College Noord en MBO College Westpoort en tot de zomer van 2022 bij MBO College West. Sinds dit schooljaar houdt hij zich vanuit het STT fulltime bezig met het thema Diversiteit & Inclusie. “Ik vind het erg belangrijk dat zowel studenten als medewerkers dezelfde kansen krijgen, volwaardig meedenken en meedoen en dat we toewerken naar een inclusieve cultuur”, aldus André. “Een actueel onderwerp wat op dit moment landelijk speelt is bijvoorbeeld stagediscriminatie. Als ik zie dat een deel van onze studenten niet wordt aangenomen op een stageplek en vervolgens hierdoor niet of vertraagd moet afstuderen; dat gaat me echt aan het hart en is onacceptabel. Vanuit mijn nieuwe rol kan ik samen met de colleges een bijdrage leveren om aan deze misstanden iets te doen.”

André wil helpen bij het creëren van bewustzijn, de verbinding zoeken, inspiratiesessies houden en van en met elkaar leren, maar ook het ongemakkelijke gesprek voeren indien nodig.

‘Het verder vormgeven van Diversiteit & Inclusie is iets wat we sámen moeten doen’

“Voor alle drie de thema’s halen we binnen de gehele organisatie op hoe ver we staan, we doen een soort nulmeting. Zo kunnen we goed zien welke progressie we maken, waar nog uitdagingen liggen en waar we over, bijvoorbeeld een jaar, staan, kijkend naar de belofte aan onze studenten en medewerkers.”

“Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje. Inclusie is uitgenodigd worden op de dansvloer. In 2026 hoop ik dat we met z’n allen op die dansvloer staan en dat ik mezelf overbodig heb gemaakt.”

De arbeidsmarkt vraagt in een onzekere toekomst om meer diversiteit, weerbare en wendbare medewerkers die vanuit verschillende perspectieven en achtergronden samenwerken in het besef dat je alleen met elkaar een samenleving kunt vormen. Dat vraagt om actieve en kritische burgers die internationaal en intercultureel wendbaar kunnen inspelen op snelle veranderingen. Daarom is onze ambitie een ROC van Amsterdam - Flevoland, waar iedereen meetelt en iedereen meedoet en waar inclusief denken en handelen in het onderwijs en in de organisatie vanzelfsprekend is. Wil jij meepraten over dit onderwerp of meer weten? Neem dan contact op met André Caïro van het strategisch transitieteam, a.cairo@rocva.nl. Binnen onze colleges zijn themaregisseurs aangesteld om deze onderwerpen verder te brengen. Voor inclusie is dit Henk Renkema (directeur HRM).

Inclusie

Offline: This content can only be displayed when online.